Tạp chí Khoa học kiểm sát, S. 31 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHÁI NIỆM TỘI PHẠM THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN TRONG TƯƠNG LAI (KỲ 2 VÀ HẾT)

Lê Cảm

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu về khái niệm tội phạm theo luật hình sự Việt Nam hiện hành và định hướng hoàn thiện trong tương lai; so sánh, phân biệt hành vi phạm tội với hành vi vi phạm pháp luật khác và hành vi trái đạo đức. Bài viết được chia làm 2 kỳ, đăng tải trên Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 30/2019 và số 31/2019

Toàn văn: Không đề