S. 31 (2019)

Tạp chí Khoa học Kiểm sát là cơ quan báo chí của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, là diễn đàn trao đổi về nghiệp vụ kiểm sát, phương pháp, kỹ năng đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực, nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành Kiểm sát. Tạp chí được xuất bản 2 tháng một số với những bài viết chất lượng, cập nhật, mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho bạn đọc.

Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 04/2019 phát hành tháng 8 năm 2019 bao gồm 9 bài viết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Kính mời quý độc giả và bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt mua.

Mục lục

Bài viết

KHÁI NIỆM TỘI PHẠM THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN TRONG TƯƠNG LAI (KỲ 2 VÀ HẾT) Tóm tắt Không đề
Lê Cảm