Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI CÂY, VỊ TRÍ TRÊN THÂN CÂY ĐẾN MỘT SỐ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z. Li)

Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Chương

Tóm tắt


Tuổi cây và vị trí trên thân cây (gốc, thân, ngọn) có ảnh hưởng đến thành phần hoá học của Luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z. Li). Trong nghiên cứu này đã tiến hành xác định được sự thay đổi một số thành phần hoá học của Luồng theo tuổi cây và vị trí trên thân cây: hàm lượng xenlulo và hàm lượng lignin. Kết quả cho thấy, ở các cấp tuổi đề tài nghiên cứu thành phần hoá học có sự biến động từ gốc đến ngọn: hàm lượng xenlulo biến động trong khoảng 51,82 – 55,97 %, tăng dần từ gốc đến ngọn, hàm lượng lignin biến động trong khoảng 25,51 – 31,00 %, giảm dần từ gốc đến ngọn. Theo tuổi cây, ở các vị trí trên cây hàm lượng xenlulo ở tuổi 1, tuổi 2 thấp hơn tuổi 3, 4 và 5; hàm lượng lignin ở tuổi 1 thấp nhất, tuổi 2 cao hơn các tuổi còn lại và giảm dần xuống tuổi 3 đến tuổi 5. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các tuổi cây là không lớn.

Toàn văn: PDF