Chi tiết về Tác giả

Công, Nguyễn Thành Trường Đại học Vinh

  • Vol 47, 1A, 2018 - Bài viết
    NGHIÊN CỨU SỰ NHẬY MÀU CỦA PHIM POLY(VINYL ALCOHOL) NHUỘM MÀU BỊ CHIẾU XẠ GAMMA
    Tóm tắt  PDF